+421(0)944 429 400
tutidekor@tutidekor.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Obchodné meno:  TUTIDEKOR s.r.o. (ďalej len “predávajúci”)
Sídlo spoločnosti: Cesta Sv. Ladislava 8 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 50841475
IČ DPH: SK2120498435

Sme platca DPH!

Zapísaná v ORSR, Okresného súdu : 25. apríla 2017, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41315/V

predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky www.tutidekor.sk tovar objednávateľovi (ďalej len „kupujúci“ alebo “klient”) len podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“).

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1.1. Zobrazenie výrobkov na stránke https://tutidekor.sk nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg a treba ho chápať ako výzvu na predloženie návrhu zo strany klienta.

1.2. Klient si môže vybrať zo sortimentu výrobkov  a prostredníctvom tlačidla “Objednať” si môže vyhotovenie výrobku objednať pomocou vyplnenia jednoduchého formulára. Pri objednávke musí klient oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ predkladá klient nezáväzný návrh na vypracovanie cenovej ponuky na tovar, o ktorý má záujem. Tento návrh však môže byť spracovaný a vybavený len vtedy, ak klient kliknutím na tlačidlo „VOP prečítané a akceptované“ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a tým sa im pre prípad prijatia jeho návrhu podriaďuje.

1.3. Prevzatie objednávky potvrdí predávajúci Kupujúcemu bezodkladne elektronickou správou (e-mail), pričom v tejto správe sa ešte raz uvedie objednávka klienta. Potvrdenie prevzatia objednávky, ktoré obsahuje údaje objednávky, VOP spoločnosti Predávajúci a ďalšie informácie v zmysle § 10 ods. 1 slovenského zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ešte nepredstavuje prijatie návrhu, čo sa v tomto potvrdení aj výslovne uvádza.

1.4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza tak, že Predávajúci  vystaví cenovú ponuku na základe požiadaviek Kupujúceho. Výslednú cenu objednávky Predávajúci zašle kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Ak Kupujúci cenovú ponuku neprijme, bude objednávka zrušená. O tejto skutočnosti bude Predávajúci informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

1.5. Faktúra sa zasiela spravidla spolu s tovarom, pri platbe vopred sa faktúra posiela v potvrdzovacom emaile.

2. Dodanie, dostupnosť tovaru

2.1. Predávajúci dodá tovar v priebehu 14 dní od potvrdenia objednávky. Táto lehota závisí od výrobných kapacít predávajúceho a veľkosť objednávky Kupujúceho. V prípade predĺženia dodacej lehoty bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti e-mailom.

2.2. Dodanie tovaru uskutoční dopravca, ktorého vyberie Predávajúci. Dodanie tovaru sa vykoná len v rámci územia Slovenskej republiky, a to na klientom uvedenú adresu na Slovensku.

2.3. Ak by klient v prípade dodania tovaru na ním uvedenú adresu nemohol dodaný tovar prevziať – napr. pretože nebude doma – musí bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal správu. Ak by nebol dopravca zastihnuteľný, môže klient kontaktovať aj priamo Predávajúceho. V prípade, že klient neprevezme tovar do štrnástich dní po prvom pokuse o jeho dodanie, vráti dopravca tovar Predávajúcemu na náklady Kupujúceho.

2.4. Ak Kupujúcim vybraný výrobok nie je trvalo možné dodať, oznámi Predávajúci bezodkladne túto skutočnosť klientovi. Predávajúci v tomto prípade upustí od prijatia návrhu Kupujúceho. K uzavretiu zmluvy v tomto prípade nedôjde. Ak klient už uskutočnil platby, budú mu bezodkladne vrátené. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú tým, že vybraný výrobok nie je možné trvalo dodať. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku omeškania s oznámením o trvalej nemožnosti dodania vybraného výrobku, zodpovedá Predávajúci len vtedy, ak toto omeškanie bolo spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

2.5. Ak klientom v objednávke označený výrobok nie je len prechodne k dispozícii, Predávajúci bezodkladne oznámi túto skutočnosť klientovi. Pri omeškaní dodania tovaru o viac ako dva týždne je Kupujúci oprávnený svoj návrh na kúpu odvolať, čo však musí urobiť do jedného týždňa po oznámení o omeškaní dodávky. V takom prípade budú už vykonané platby Kupujúceho bezodkladne vrátené. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú na základe oneskoreného oznámenia o omeškaní dodávky, zodpovedá Predávajúci len vtedy, ak bolo oneskorenie spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru je viac ako 14 dní, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o tejto skutočnosti. Ak ani výrobca nepozná termín dodania tovaru, Predávajúci môže objednávku jednostranne zrušiť a ak už tovar bol zaplatený, vrátiť hodnotu tovaru, bez akejkoľvek pokuty.

2.6 Ak klientom vybraný a v objednávke uvedený výrobok nie je možné dodať alebo vyrobiť, Predávajúci bezodkladne ponúkne alternatívne výrobky.

3. Kúpna cena, náklady dodania

3.1. Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa individuálneho cenníka Predávajúceho. Kalkulácia výslednej ceny je závislá od špecifických požiadaviek zákazníka (veľkosť, spôsob tlače, počet kusov a podobne). Aktuálna cena objednávky bude rozpísaná a uvedená v e-mailovej správe. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

3.2. Za doručenie sa uplatňuje poplatok vo výške 5,50- € za balík do 5kg. Prípadné zvýšené náklady za dopravu oznámi Predávajúci Kupujúcemu vopred.

4. Spôsob platby

4.1. Kúpna cena je splatná bezprostredne po obdržaní súhlasu s cenovou ponukou Kupujúcim. Kupujúci následne zaplatí plnú sumu objednávky na bankový účet spoločnosti Predávajúceho.

4.2. Ak by zo strany Predávajúceho nedošlo k obstaraniu vyskladnenia tovaru klientovi (pozri bod 1.4.), vráti Predávajúci bezodkladne klientovi prípadne už obdržanú kúpnu cenu (najneskôr však do 7 dní od zistenia tejto skutočnosti).

4.3. Klient môže platbu realizovať bankovým prevodom.

4.3.1 Bankovým prevodom na účet číslo: IBAN: SK09 0200 0000 0038 1608 4351 BIC/SWIFT: SUBASKBX Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol / číslo faktúry.

4.4. Klient nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. Ak je klient v omeškaní s platbou, má Predávajúci právo – nezávisle od uplatnenia výhrady vlastníctva podľa bodu 5. – na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

5. Výhrada vlastníctva

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vo vlastníctve Predávajúceho. Ak je klient v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má Predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.

6. Plnenie zmluvných povinností zo strany Predávajúceho

Zmluvné povinnosti Predávajúceho sú splnené v okamihu, keď klient obdrží objednaný tovar

7. Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa

7.1. Ak je klient spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť do štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa, keď klient obdrží tovar. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na nasledujúcu adresu:

Obchodné meno:  TUTIDEKOR s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Cesta Sv. Ladislava 8 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: tutidekor@tutidekor.sk

7.2. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť obojstranne poskytnuté plnenia vrátené. Predávajúci vráti klientovi platby, ktoré klient už uhradil a nahradí klientovi nutné a účelné náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Klient musí Predávajúcemu vrátiť obdržaný tovar a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho Predávajúci vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša klient ako spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, pričom platí za dohodnuté, že tieto náklady predstavujú 5,50,- € Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru musí klient kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle: +421(0)944 429 400 alebo emailom: tutidekor@tutidekor.sk

7.3. Plnenia vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota klientovi začína plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; Predávajúcemu začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

Nemožnosť odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa

7.4 Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014, § 7 bod 6, písm. C, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (patria sem napríklad výrobky, na ktoré bolo vygravírované alebo vytlačené meno zákazníka alebo pridaná jeho fotografia, či logo). Takéto žiadosti Predávajúci nebude akceptovať.

8. Záruka

8.1. Ak má dodaný tovar vady, je klient v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka) oprávnený požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, má Predávajúci právo určiť spôsob, akým sa záruka vykoná. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný si uplatniť nároky zo záruky Predávajúcemu do jedného mesiaca po zistení vady tovaru, inak je akákoľvek zodpovednosť Predávajúceho za vady vylúčená. Pre klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej platí, že reklamácie, podľa ktorých tovar nebol dodaný úplne alebo riadne, musia byť uplatnené do siedmych dní po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za tovar dodaný bez vád.

8.2. S klientmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je dohodnutá jednoročná záručná doba. Pre klientov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, platí záručná doba dva roky. Záručná doba začína plynúť hneď po obdržaní tovaru klientom.

8.3. Vyhlásenia k záruke alebo v rámci záruky zaväzujú Predávajúceho len vtedy, ak ich urobia zamestnanci Predávajúceho. Vyhlásenia subdodávateľov nezaväzujú Predávajúceho.

Zodpovednosť za škodu

9.1. Predávajúci zodpovedá v rámci zákonných ustanovení za škody, ktoré sa zakladajú na konaní Predávajúceho, jej zákonných zástupcov alebo pomocníkov

9.2. Klient je sám zodpovedný za to, že objednaný tovar je technicky vyhovujúci a z právneho hľadiska prípustné pre ním sledovaný účel použitia. Hoci sa Predávajúci snaží na stránke https://tutidekor.sk prijať opatrenia na zabránenie chybám pri objednávaní.

9.3. Predávajúci nemôže zabezpečovať dátovú komunikáciu prostredníctvom internetu na základe súčasného stavu techniky bezchybne a/alebo kedykoľvek disponibilne. Predávajúci preto nezodpovedá za stálu ani nepretržitú disponibilitu svojho online systému obchodu.

9.4. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostávajú nedotknuté.

10. Znášanie nebezpečenstva

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta odoslaním tovaru klientovi. Klient preto znáša riziko zaslania.

11. Ochrana údajov

Je potrebné, aby Tutidekor s.r.o., v rámci uzatvárania zmlúv získavala údaje o klientovi. Klient preto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby boli predovšetkým jeho meno, priezvisko, adresa bydliska a jeho e-mailová adresa (základné údaje vzťahujúce sa na osobu) získavané, spracovávané a využívané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na založenie, obsahové spracovanie alebo zmenu zmluvného vzťahu. Tieto údaje sú chránené pred prístupom tretích osôb, nebudú tretím osobám postúpené a nie sú prístupné cez internet.

Oznámenia klientovi

Oznámenia klientovi sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke. Ak by klient nemohol z akýchkoľvek dôvodov prijímať e-maily odoslané spoločnosťou Tutidekor s.r.o. bez toho, aby Tutidekor s.r.o., dostala hlásenie chyby, takýto stav ide na ťarchu klienta.

Použiteľné právo

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi klientom a Tutidekor s.r.o., podliehajú slovenskému právu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Príslušnosť súdu

Pre všetky spory, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Tutidekor s.r.o., platí príslušnosť všeobecného súdu podľa slovenského občianskeho procesného práva.

Salvatorská klauzula

Ak by niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok bolo neúčinné alebo by sa neúčinným stalo, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Neúčinné ustanovenie nahradia zmluvné strany po vzájomnej dohode právne účinným ustanovením, ktoré sa svojim ekonomickým významom a účelom čo najviac približuje neúčinnému ustanoveniu. Táto úprava platí rovnako v prípade chýbajúcich úprav.

Ochrana osobných dát

V nadväznosti na prijatie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako aj na súvisiacu legislatívnu úpravu SR zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon č. 18/2018 Z.z.“), podnikateľský subjekt

Obchodné meno:  TUTIDEKOR s.r.o. (ďalej len “predávajúci”)
Sídlo spoločnosti: Cesta Sv. Ladislava 8 045 01 Moldava nad Bodvou

Zapísaná v ORSR, Okresného súdu : 25. apríla 2017, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41315/V

využívať Vaše osobné údaje, je v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje v súlade s cit. právnymi predpismi a plní si všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov voči dotknutej osobe (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z.z.), ktorou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

Viac na stránke Ochrana osobných údajov a GDPR

Osobné údaje Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Viac na stránke COOKIES.

GDPR

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a záleží nám na tom, aby sme boli transparentní a otvorení v informovaní o spracovaní Vašich osobných údajov. Máme prísne pravidlá, ktoré stanovujú presné podmienky za akým účelom, akým spôsobom a aké osobné údaje využívame.

Viac na stránke Ochrana osobných údajov a GDPR

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu. Ak Vám ani komunikácia s našou zákazníckou podporou nepriniesla dostatočné uspokojenie, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na tutidekor@tutidekor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2021 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu tutidekor.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Tieto VOP sú vypracované pre prevádzkovateľa stránky tutidekor.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

O nás

Zaoberáme sa výrobou darčekových a reklamných predmetov na mieru. Ponúkame rôzne formy tlače, gravírovanie a pieskovanie. Dodávame pre firmy i jednotlivcov.

Pre zákazníkov

Prevádzkovateľ

TUTIDEKOR s.r.o.
IČO: 50841475
DIČ: 2120498435
IČ DPH: SK2120498435

Janík 211
okr. Košice

+421 944 429 400

© 2021 tutidekor.sk – Všetky práva vyhradené.